Diagnosi

Equip dinamitzador i dinàmica relacional

Una de les eines de treball més importants i més bonica que teniu com a referents que treballeu amb joves és el vincle i les relacions que hi establiu. Per això, és fonamental reflexionar sobre com us relacioneu, quin tipus de referents sou i quines idees sobre el gènere transmeteu —tant de manera conscient com inconscient—.
Per començar a ordenar les idees podem distingir quatre nivells de relació:

Entre el grup de joves:

Com educadores i educadors aquesta observació l’estem fent constantment però en aquest cas us fem la proposta d’intentar sistematitzar-la de manera puntual. D’aquesta manera donarem més espai i valor a la mateixa, i podrem fer un anàlisi posterior més reflexiu. Ompliu la fitxa d’observació de les dinàmiques relacionals entre joves.

CAS O EXEMPLE PRÀCTIC:

Imagineu, per exemple, que teniu un grup de joves que venen cada setmana, cada dilluns arriben i parlen del cap de setmana, de la festa i de tot el que hi està associat: música, emocions, lligar, drogues, etc. En parlen especialment quan vosaltres (l’equip educador) no hi sou al davant, però detecteu que, de manera menys o més inconscient, s’esforcen perquè us arribin alguns dels comentaris que fan, especialment els que consideren més transgressors sobre sexualitat, alcohol, etc. S’estan hores ensenyant-se fotos i converses a través de les xarxes socials dels moments més importants de la nit. Aquesta situació us pot servir per reflexionar sobre el vostre paper davant de tot plegat.Heu treballat prou aquests temes prèviament? Teniu prou material a l’espai jove amb informació com, per exemple, del circuit d’atenció sobre les violències o sobre el consum de drogues? Com feu saber que poden parlar amb vosaltres d’aquests temes quan vulguin i amb confiança? Creieu que totes les persones del grup, independentment de la seva religió, origen, preferència sexual, identitat de gènere o rang dins del grup, estan igual de còmodes parlant d’aquests temes?

Entre l’equip dinamitzador i el jovent:

La forma en què us relacioneu amb el jovent de l’espai on treballeu depèn molt de com us relacioneu amb el propi gènere après.

Penseu, per exemple, si reaccioneu de la mateixa manera davant d’una noia que porta roba curta i davant d’un noi que porta roba curta. O si reaccionaríeu de la mateixa manera si sabéssiu que circulen fotos amb contingut sexual d’una noia que d’un noi de l’espai jove.

Entre l’equip educatiu:

Les relacions que establiu entre vosaltres són molt importants a l’hora de treballar còmodament i a l’hora de dissenyar (i sobretot implementar) un projecte d’equipament que tingui en compte la perspectiva feminista.
Posem un exemple senzill:
Som quatre persones treballant a l’equipament juvenil, dos nois i dues noies. El coordinador és un noi, i és qui acumula més autoritat quan s’han de prendre decisions i comunicar-les al jovent. Entre tots dos nois no hi ha mai contacte físic; quan hi ha una situació emocionalment complicada són les educadores que se’n fan càrrec.
Aquest exemple transmet nombroses idees sexistes als nois i noies de l’equipament, tot i que algunes no tenen només a veure amb la relació referent-jove, sinó amb la relació entre professionals.

La relació de l’equipament juvenil amb la comunitat:

caldrà tenir en compte també com el gènere condiciona tot allò que passa en espais de fora de l’equipament però on hi participen joves de l’equipament. És necessari que L’equipament mantingui un posicionament clar contra les desigualtats i les formes de violència.

Alguns exemples d’interrelació són els següents: compartir l’hort amb el casal de gent gran, que vinguin dues persones d’una entitat que treballa al municipi a fer un taller puntual, organitzar un acte per a la festa major del municipi des de l’equipament o anar amb el jovent a una manifestació que es fa a la vostra localitat.

Espais de formació, supervisió (covisió) i participació en xarxes comunitàries:

importància de tenir equip format i sensibilitzat en l’àmbit del gènere i la prevenció de violències heteromasclistes i dels espais grupals on intercanviar idees i supervisar casos.

*Sala d’estudi, passadissos, lavabos, entrada-sortida, pati, etc.

(franges d’edat, nombre de noies, nois i altres identitats, altres eixos de diversitat interna del grup, altres informacions rellevants):

Descripció el més objectiva possible del què passa al meu espai d’observació. Allò visible

Perquè està passant això? Amb què està relacionat? Quines idees, valors, creences hi ha darrera?

Emocions que em desperta allò que observo. Preguntes que em suscita. Possibles propostes d’actuació.

– Dinàmica grupal: incomoditats, espais de seguretat, ambient, humor, qui porta la iniciativa, expressió emocional etc.
– Llenguatge oral i no verbal.
– Ocupació de l’espai, participació, usos de la paraula, etc.
– Actituds i rols en el grup, rangs, etc.
– Mandats de gènere i discriminacions per identitat/expressió de gènere o preferència sexual.
– Cures

Propostes

Oferir l’equipament per a les reunions de la xarxa feminista, LGBTIQ+, antiracista o per a grups que treballin aquests temes a la zona.

Dedicar espais específics, tant amb l’equip dinamitzador com amb el jovent, per parlar sobre emocions i cures, incloent-hi la resolució de conflictes.

Marcar espais periòdics de supervisió, covisió i revisió per a tot l’equip professional. Poden estar dinamitzats per algunes persones del mateix grup o contractar una persona externa.

Observar i registrar com són les dinàmiques i les relacions entre totes les persones que participen en l’equipament juvenil, en termes de gènere.

Programar tallers per a joves sobre sexoafectivitat, feminisme, etc.

Organitzar formacions sobre la temàtica per a l’equip.

Oferir l’equipament per a les reunions de la xarxa feminista, LGBTIQ+, antiracista o per a grups que treballin aquests temes a la zona.

Dedicar espais específics, tant amb l’equip dinamitzador com amb el jovent, per parlar sobre emocions i cures, incloent-hi la resolució de conflictes.

Marcar espais periòdics de supervisió, covisió i revisió per a tot l’equip professional. Poden estar dinamitzats per algunes persones del mateix grup o contractar una persona externa.

Observar i registrar com són les dinàmiques i les relacions entre totes les persones que participen en l’equipament juvenil, en termes de gènere.

Programar tallers per a joves sobre sexoafectivitat, feminisme, etc.

Organitzar formacions sobre la temàtica per a l’equip.